• צור קשר

  שם מלא

  טלפון

  אימייל

  הודעה

  אימות

 • כתבות נבחרות על ידי גולשים


SLA


ההתחייבות לרמת השירות למוצרי הענן של אנסול  

 

אנסול פתרונות ברשת בע"מ תשקיע כל מאמץ סביר מבחינה מסחרית, על מנת להבטיח שפתרונות הענן יהיו זמינים ופעילים עבור הלקוחות במשך 99.9% מהזמן בכל חודש קלנדרי. במקרים שבהם נתקל הלקוח באחת או יותר מבעיות התפקוד המוגדרות להלן, כתוצאה מאי-יכולתה של "אנסול פתרונות" לספק שירותים, הלקוח יהיה זכאי לקבלת אשראי השירות המתואר להלן ("הסכם רמת השירות של

 

הגדרות ההגדרות הבאות יחולו על הסכם רמת השירות של Ansol Cloud המכילה את פתרונות השרתים הווירטואליים VDS , ענן הקישוריות , וכן, הגיבויים

"השבתה" פירושה עבור לקוח בשירות כי שיעור שגיאות המשתמש גבוה מחמישה אחוזים. ההשבתה נמדדת על פי שיעור השגיאות בצדו של השרת.

"זמן השבתה" פירושו, עבור לקוח, השבתה במשך עשר דקות רצופות. השבתה מקוטעת במשך פרק הזמן הקצר מעשר דקות לא תיספר במסגרת זמני ההשבתה.

"אחוז פעילות חודשי" פירושו סך כל הדקות בחודש קלנדרי, פחות מספר דקות ההשבתה שנצברו בכל זמני ההשבתה במהלך החודש הקלנדרי, חלקי סך כל הדקות בחודש הקלנדרי

"השבתה מתוכננת" פירושה מקרים שבהם "אנסול פתרונות" מוסרת ללקוחות הודעה מוקדמת בדבר זמני השבתה חמישה ימים לפני תחילת ההשבתה. בכל שנה קלנדרית, לא יתקיימו למעלה משתים-עשרה שעות של השבתה מתוכננת. השבתה מתוכננת אינה נחשבת להשבתה למטרות הסכם רמת שירות זה של Ansol Cloud, ולא תיספר במסגרת זמני ההשבתה.

אשראי שירות" פירושו: (א) שלושה ימי שירות אשר יתווספו לסוף תקופת תוקף השירות שלך, ללא תשלום מצדך, במידה ואחוז הפעילות החודשי במהלך חודש קלנדרי כלשהו הינו בין 99.0% ל-99.9%; או (ב) שבעה ימי שירות אשר יתווספו לסוף תקופת תוקף השירות שלך, ללא תשלום מצדך, במידה ואחוז הפעילות החודשי במהלך חודש קלנדרי כלשהו הנו בין 99.0% ל-95.0%; או (ג) חמישה עשר ימי שירות אשר יתווספו לסוף תקופת תוקף השירות שלך, ללא תשלום מצדך, במידה ואחוז הפעילות החודשי במהלך חודש קלנדרי כלשהו נמוך מ-95.0%.

על הלקוח לבקש אשראי שירות. על מנת לקבל את אחד מסוגי אשראי השירות המתוארים לעיל, על הלקוח ליידע את "אנסול פתרונות" בתוך שלושים (30) ימים מן התאריך בו הופך הלקוח לזכאי לקבלת אשראי שירות. אי מילוי דרישה זו יוביל לביטול זכותו של הלקוח לקבלת אשראי שירות.

 

אשראי שירות מרבי. המספר המצטבר המרבי של אשראי שירות שבאפשרותה של "אנסול פתרונות" להנפיק ללקוח בגין זמני השבתה המתרחשים במהלך כל חודש קלנדרי יחיד לא יחרוג מחמישה עשר ימי שירות שיתווספו לסוף תקופת תוקף השירות שלך. לא ניתן להחליף אשראי שירות או להמירו בפיצוי כספי.

חריגות הסכם רמת השירות של Ansol Cloud  הסכם רמת השירות של Ansol Cloud לא חל על כל שירות/שירותים אשר חורג מהסכם רמת שירות זה של Ansol Cloud כאמור, במסמכים עבור שירות מסוג זה ועל בעיות תפקוד: (i) הנגרמות כתוצאה מגורמים המצויים מעבר לתחום שליטתה הסביר של "אנסול פתרונות" ; (ii) הנובעות מכל פעולה או אי-פעולה מצד הלקוח או צד שלישי כלשהו; או (iii) הנובעות מציוד הלקוח ו/או מציוד של צד שלישי (אשר אינו מצוי בשליטתה העיקרית של "אנסול פתרונות" .

חזרה לשרותי הענן